KİŞİŞEL VERİLERİN KORUNMASIİşbu Kişisel Verilerin Kullanımı ile İlgili Bildirim (“Bildirim”) Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon Anonim Şirketi (“Serenas”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak gerçekleştirmekte olduğumuz kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimize ilişkin olarak şahsınızı aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır.

Serenas tarafından yürütülen Organizasyonlar (“organizasyon”, “Kongre”) kapsamında tarafınızca ve/veya Dernek/İlaç Firmaları vb. tarafından hukuka uygun olarak Serenas ile paylaşılmış olan kişisel verileriniz (isminiz, çalışmakta olduğunuz kurumunuz, T.C. kimlik numaranız,  telefon numaranız ve e-posta adresi gibi ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tarafınızca iletilmiş olan diğer bilgileriniz, görüntüleriniz ve görüşleriniz de dahil olmak üzere)  gerçekleştirilecek organizasyona ilişkin çalışmaların sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi, konaklama ve ulaşım rezervasyonlarının yapılması ve bu maksatların yerine getirilebilmesi için sizinle e-posta ve telefon numaranız aracılığıyla irtibata geçilebilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Bunun yanı sıra organizasyona ilişkin görüşleriniz ve organizasyon sırasında alınacak görüntüleriniz yürürlükteki mevzuata uygun olarak yayımlanmak ve saklanmak suretiyle işlenecektir. Serenas, açık rızanızı vermeniz halinde ileride yapılabilecek organizasyonlar ilişkin bilgi vermek ve sizleri bu organizasyonlara davet edebilmek için iletmiş olduğunuz telefon numarası ve e-posta adresi üzerinden de sizinle iletişime geçebilecek  ve rızanız bulunduğu takdirde paylaşmayı tercih edeceğiniz iletişim bilgileriniz, organizasyon sırasında ziyaret ettiğiniz standın veya etkinliğin sponsoru durumunda bulunan şirkete/şirketlere/sponsorlara ve etkinliğin organizatörü Dernek ile ziyaretçi takibinin gerçekleştirilmesi amacıyla iletilebilecektir.

Kişisel verilerinizin bu bildirimde yer alan amaçları gerçekleştirebilmek maksadıyla, Kanun’un 8 ve 9. maddeleri ile yürürlükteki sair mevzuatın ilgili hükümlerinin izin verdiği ölçü ve sınırlar dahilinde, Kongre organizasyonu ile ilişkili kuruluşlarla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla, ilgili işlerin yerine getirilebilmesi amacıyla hizmet almakta olduğumuz gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçilerimizle, veri depolama ve e-posta hizmet sağlayıcılarından almakta olduğumuz hizmetlerin gereği olarak yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabileceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde anılan sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusu olarak Serenas’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunlu olması ve Serenas’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine ve sınırlarına bağlı olarak işlenecektir.

Yürürlükte olan Kanun ve ilgili sair mevzuata göre kişisel veri sahibi olarak Kanun 11. maddesi uyarınca doğan haklarınız aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

f) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesinden kaynaklı haklarınızı kullanmak için kvk@serenas.com.tr’ye e-posta göndermek suretiyle başvurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon Anonim Şirketi